Nästa möte

Ordinarie Föreningsstämma hålls på Varglyan i Valsjöbyn fredag den 30 oktober 2020 kl 18
Det är nu dags att hålla Årsmöte och naturligtvis kommer vi att informera er om läget.

Då vi lever i en coronapandemi så är det viktigt att vi håller avstånd, spritar händerna innan vi går in och framför allt att vi inte är sjuk.

Dagordning enligt stadgarna:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts i behörig ordning.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt om hur vinsten eller enligt den fastställda balansräkningen skall disponeras.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer.
 10. Fastställande av medlemsavgifter för kommande verksamhetsår.
 11. Val av styrelseledamöter.
 12. Val av revisorer samt ersättare.
 13. Val av valberedning.
 14. Försäljning / Uthyrning av fibernätet.
 15. Övriga frågor.
  Välkomna och naturligtvis bjuder föreningen på fika!

  Styrelsen
  FIBER I HOTAGSBYGDEN