Nästa möte

Ordinarie Föreningsstämma hålls på Klintaberg söndag den 5 maj 2019 kl 14
Det är nu dags att hålla Årsmöte och naturligtvis kommer vi att informera er om läget.

Dagordning enligt stadgarna:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts i behörig ordning.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt om hur vinsten eller enligt den fastställda balansräkningen skall disponeras.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer.
 10. Fastställande av medlemsavgifter för kommande verksamhetsår.
 11. Val av styrelseledamöter.
 12. Val av revisorer samt ersättare.
 13. Val av valberedning.
 14. Övriga frågor.

  Välkomna och naturligtvis bjuder föreningen på fika!
  Styrelsen
  FIBER I HOTAGSBYGDEN