Stadgar

STADGAR FÖR FÖRENINGEN

”Fiber i Hotagsbygden ekonomisk förening.”

§ 1 Föreningens firma
Föreningens firma är ”Fiber i Hotagsbygden ekonomisk förening”.

§ 2 Föreningens ändamål
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att, projektera, inköpa och underhålla ett fiberbaserat bredbandsnät (bynät) för, i första hand, byarna Rörvattnet, Hotagen, Valsjöbyn, Vinklumpen och Gunnarvattnet samt möjlighet för Norge att ansluta sig.
Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att erbjuda, en representant för de hushåll som avser att ansluta sig till det planerade bynätet, medlemskap i föreningen.
Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.

§3 Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Valsjöbyn i Krokoms kommun, Jämtlands län.

§4 Medlemskap
Medlem i föreningen är den som ansöker om medlemskap och erlägger den beslutade avgiften. Medlemskapet innebär att arbeta för förenings bästa och att följa föreningens stadgar.
Avgiften erläggs per anslutningspunkt.

§ 5 Insats
Insatserna i föreningen är A- och B-insatser. Varje medlem deltar i föreningen med en A-insats om 200:-. Storleken på B-insatsen (max. 20.000:-) beslutas av ordinarie eller extra föreningsstämma.
A-insatsen avser medlemskap i föreningen och betalas kontant när medlemskap beviljas. B-insatsen avser den totala kostnaden per fiberanslutning och betalas när beslut om fiberutbyggnad är fattat.
En insats återbetalas endast i de fall som stipuleras i lagen om ekonomiska föreningar.

§ 6 Medlemsavgifter
Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av föreningsstämman dock högst 500 kr.
Avgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen beslutar.

§ 7 Uteslutning
En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman, genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickats till medlemmen.

§ 8 Avgång
Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i lagen om ekonomiska föreningar, sker en avgång ur föreningen vid utgången av det räkenskapsår som infaller näst efter en månad efter det att en medlem har sagt upp sig till utträde, uteslutits, avgått av annan anledning, eller det har inträffat en annan omständighet som föranlett avgången.

§9 Styrelsen
Styrelsen ska bestå av 7 styrelseledamöter.
Dessa väljs av föreningsstämman för tiden fram till nästa föreningsstämma.
Styrelsen utser inom sig ordförande, sekreterare, kassör och de övriga ledamöter föreningen anser sig behöva samt firmatecknare vid ett konstituerande möte.

§ 10 Revisorer
För granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning, utses en till två revisorer med högst två ersättare av ordinarie föreningsstämma för tiden fram till nästa ordinarie stämma

 § 11 Räkenskapsår
Räkenskapsår ska vara kalenderår.
Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisorer senast en månad före ordinarie föreningsstämma. Denna skall bestå av resultat- och balansräkning samt förvaltningsberättelse.

 §12 Ärenden på ordinarie Föreningsstämma.
Ordinarie föreningsstämma hålls årligen inom sex månader från räkenskapsårets utgång.
Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts i behörig ordning.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt om hur vinsten eller enligt den fastställda balansräkningen skall disponeras.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer.
 10. Fastställande av medlemsavgifter för kommande verksamhetsår.
 11. Val av styrelseledamöter samt ersättare.
 12. Val av revisorer samt ersättare.
 13. Val av valberedning.
 14. Övriga frågor.

 § 13 Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden.
Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse skall innehålla uppgift om de ärenden som skall förekomma. Kallelsen skall utfärdas tidigast fyra veckor och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma och senast en vecka före extra föreningsstämma.
Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden sker genom brev eller med e-post till samtliga medlemmar. I förekommande fall då medlem inte har e-post med vanligt brev. Då kallelse gått ut till föreningsstämman skall styrelsen omedelbart underrätta revisorer om detta.

 §14 Vinstdelning
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfond har skett, enligt föreningsstämmans beslut, föras i ny räkning eller fonderas.

 §15 Upplösning av föreningen
Om föreningen upplöses skall behållna tillgångar fördelas mellan medlemmar i förhållande till betalda insatser.

§16 Övrigt
För frågor som inte regleras i dessa stadgar, gäller lagen om ekonomiska föreningar.